ประกาศนียบัตรนักดนตรี
Chanthaburi Summer Music Camp รุ่นที่ 1


No. ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน โฉมหน้า
1  นางสาววรินทิรา บุญจันทร์  สตรีมารดาพิทักษ์
2  เด็กหญิงญาณิศา แสงจำปา  สตรีมารดาพิทักษ์
3  เด็กหญิงสุนิสา สระน้อย  สตรีมารดาพิทักษ์
4  เด็กหญิงสุมินตรา วาสนาวิน  สตรีมารดาพิทักษ์
5  เด็กหญิงสิริมา แก้วมณี  สตรีมารดาพิทักษ์
6  เด็กหญิงนันทิกานต์ จารย์ปัญญา  สตรีมารดาพิทักษ์
7  เด็กหญิงมัญชุพร เชื้อวงศ์  สตรีมารดาพิทักษ์
8  นายเจตน์สฤษฏิ วิสิทธิวงศ์  สตรีมารดาพิทักษ์
9  เด็กหญิงนนทิตา เปรมแปลก  สตรีมารดาพิทักษ์
10  เด็กชายนพพร พรติโพธิ์  สตรีมารดาพิทักษ์
11  เด็กชายปรินทร์ จงอุทัยไพศาล  สตรีมารดาพิทักษ์
12  เด็กหญิงจณิสตา นะเสวี  สตรีมารดาพิทักษ์
13  เด็กหญิงวิธาวดี กิ่งไทร  สตรีมารดาพิทักษ์
14  เด็กหญิงสุพิชญา ด้วงคงสุข  สตรีมารดาพิทักษ์
15  เด็กชายวีรภัทร บุญเจริญ  สตรีมารดาพิทักษ์
16  เด็กชายปรมินทร์ จงอุทัยไพศาล  สตรีมารดาพิทักษ์
17  เด็กชายวรวิทย์ คำรอด  สตรีมารดาพิทักษ์
18  เด็กหญิงธนธัญ เชียงใหม่  สตรีมารดาพิทักษ์
19  เด็กหญิงปริษา โชติรสพงศ์  สตรีมารดาพิทักษ์
20  เด็กหญิงสุภัสรา จิตรสวาท  สตรีมารดาพิทักษ์
21  เด็กหญิงนวียา พนพรรณ  สตรีมารดาพิทักษ์
22  เด็กชายศิลา บำรุงพันธ์  สตรีมารดาพิทักษ์
23  นางสาวรัชนีวรรณ ทิมอรุณ  สตรีมารดาพิทักษ์
24  เด็กชายธำมรงค์ เหลียงบำรุง  สตรีมารดาพิทักษ์
25  เด็กหญิงนิธิตา ศรีเมือง  สตรีมารดาพิทักษ์
26  เด็กหญิงณัฐมล บัวผุด  สตรีมารดาพิทักษ์
27  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แก่นจันทร์  สตรีมารดาพิทักษ์
28  เด็กชายณัฐดนัย โป้สมบูรณ์  สตรีมารดาพิทักษ์
29  เด็กหญิงวณิชยา ประคอง  สตรีมารดาพิทักษ์
30  เด็กหญิงกุลธิดา วิทพันธ์  สตรีมารดาพิทักษ์
31  เด็กหญิงวิรัลพัชร ทองสา  สตรีมารดาพิทักษ์
32  เด็กหญิงวรัญญา บุตรตาวงค์  สตรีมารดาพิทักษ์
33  เด็กหญิงสมิตานันท์ ศูนย์หนองนก  สตรีมารดาพิทักษ์
34  เด็กชายอธิชนัน จันทมิตร  สตรีมารดาพิทักษ์
35  เด็กชายชัยบดินทร์ โกศการิกา  สตรีมารดาพิทักษ์
36  นายพงศกร คชพร  สตรีมารดาพิทักษ์
37  เด็กชายรัตนโชติ นิราบัว  สตรีมารดาพิทักษ์
38  เด็กหญิงนลินี พูลผล  สตรีมารดาพิทักษ์
39  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ภูมิฤทธิ์ตระกูล  สตรีมารดาพิทักษ์
40  เด็กชายธนวัฒน์ ปรานี  สตรีมารดาพิทักษ์
41  เด็กชายภัทรภณ กลิ่นสุบรรณ์  สตรีมารดาพิทักษ์
42  เด็กหญิงณิจภัสสร์ บุญชุ่ม  สตรีมารดาพิทักษ์
43  เด็กชายนนทนันท์ ฉิมชน  สตรีมารดาพิทักษ์
44  เด็กชายรินรดา วงษ์วรรณ  สตรีมารดาพิทักษ์
45  เด็กหญิงภัศรพร เต็มปรีชา  สตรีมารดาพิทักษ์
46  นายวิทศณุ ชาวไทย  สตรีมารดาพิทักษ์
47  เด็กชายอนุพงษ์ ดีกัน  สตรีมารดาพิทักษ์
48  นายนิธิกรณ์ รอดดารา  สตรีมารดาพิทักษ์
49  นายธนพนธ์ น้อยศรี  สตรีมารดาพิทักษ์
50  เด็กชายอธิปปัตย์ จิรวงศ์ณธิพร  สตรีมารดาพิทักษ์
51  เด็กชายชนกฤต ปรียานนท์  สตรีมารดาพิทักษ์
52  เด็กชายธนบดี สารสิทธิ์  สตรีมารดาพิทักษ์
53  เด็กชายจักรพนธ์ น้อยศรี  สตรีมารดาพิทักษ์
54  เด็กชายวัชรพงศ์ จิรวงศ์ณธิพร  สตรีมารดาพิทักษ์
55  เด็กชายธนาคาร ทองคำ  สตรีมารดาพิทักษ์
56  เด็กชายพันธ์ภพ จุไรพันธ์  สตรีมารดาพิทักษ์
57  เด็กชายชนธัญ ชนะสิทธิ์  สตรีมารดาพิทักษ์
58  นางสาวพิชญาภา ใจแกล้ว  สตรีมารดาพิทักษ์
59  เด็กหญิงจันทรัตน์ ชัยชีพ  สตรีมารดาพิทักษ์
60  นางสาวลักษมี จันทร์ปัญญา  สตรีมารดาพิทักษ์
61  เด็กหญิงพิชญาพร กิจติกรณ์เทวิน  สตรีมารดาพิทักษ์
62  เด็กหญิงพัชรากร เลิศอนันตวงศ์  สตรีมารดาพิทักษ์
63  เด็กหญิงศลิษา บุญจินดา  สตรีมารดาพิทักษ์
64  เด็กหญิงศิวนาถ โชคเจริญวงศ์  สตรีมารดาพิทักษ์
65  เด็กหญิงอัญมณี ตองติรัมย์  สตรีมารดาพิทักษ์
66  เด็กหญิงบุศราคัม สาทีสา  สตรีมารดาพิทักษ์
67  เด็กหญิงธนัชพร บุญพูล  สตรีมารดาพิทักษ์
68  นายวิรัติ กฤษดำ  สตรีมารดาพิทักษ์
69  เด็กหญิงดลนภา ศิริโรจน์  สตรีมารดาพิทักษ์
70  เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์ครุธ  สตรีมารดาพิทักษ์
71  เด็กหญิงนารีรัตน์ จิตสุข  สตรีมารดาพิทักษ์
72  เด็กหญิงศิรนาถ โชคเจริญวงศ์  สตรีมารดาพิทักษ์
73  เด็กหญิงพิชามญช์ ปักทอง  สตรีมารดาพิทักษ์
74  เด็กหญิงสิริกัญญา ศรีอนันต์  สตรีมารดาพิทักษ์
75  เด็กหญิงพายุพร ประมวลสุข  สตรีมารดาพิทักษ์
76  เด็กหญิงวนิดา ประภาโส  สตรีมารดาพิทักษ์
77  เด็กหญิงกัญญณัช บำรุงชีพ  สตรีมารดาพิทักษ์
78  เด็กหญิงมุขอันดา งามศรี  สตรีมารดาพิทักษ์